Chuyên đề 33. Xác định số phức - các phép toán số phức - Mức 5,6 - Câu hỏi

Chuyên đề 33. Xác định số phức - các phép toán số phức - Mức 5,6 - Đáp án

Chuyên đề 34. Tập hợp điểm số phức - Câu hỏi

Chuyên đề 34. Tập hợp điểm số phức - Đáp án

Chuyên đề 35. Phương trình bậc hai - Bậc cao của số phức - Mức 5,6 - Câu hỏi

Chuyên đề 35. Phương trình bậc hai - Bậc cao của số phức - Mức 5,6 - Đáp án

Chuyên đề 36. Cực trị số phức- Câu hỏi

Chuyên đề 36. Cực trị số phức- Đáp án