Chuyên đề 21: Khối nón - Mức 5,6 - Câu hỏi

Chuyên đề 21: Khối nón - Mức 5,6 - Đáp án

Chuyên đề 22: Khối trụ - Mức 5,6 - Câu hỏi

Chuyên đề 22: Khối trụ - Mức 5,6 - Đáp án

Chuyên đề 23: Khối cầu - Mức 5,6 - Câu hỏi

Chuyên đề 23: Khối cầu - Mức 5,6 - Đáp án

Chuyên đề 24: Một số bài toán tổng hợp khối tròn xoay - Câu hỏi

Chuyên đề 24: Một số bài toán tổng hợp khối tròn xoay - Đáp án